การจัดการคุณภาพ และความปลอดภัยอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารให้บริการเที่ยวบิน

"คุณภาพ สุขลักษณะ และความปลอดภัยอาหาร เป็นเป้าหมายหลัก และความรับผิดชอบ ของฝ่ายครัวการบินฯ ในการผลิตอาหาร/บริการเที่ยวบิน เพื่อส่งมอบแก่ลูกค้าสายการบิน"

ฝ่ายครัวการบินได้รับการรับรอง ระบบการจัดการคุณภาพ คือ ISO 9001, HACCP, GMP รวมทั้ง ได้รับการรับรองระบบการจัดการอื่นๆ ได้แก่ Halal, Hal-Q, OHSAS 18001, ISO 14001 และมี นโยบายในการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อความมั่นใจและประทับใจของลูกค้าที่รับบริการ


การจัดการความปลอดภัยอาหาร

ฝ่ายครัวการบิน จัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหารที่ให้บริการบนเครื่องบิน ตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารสากล (International Food Safety) ซึ่งเป็น “ความรับผิดชอบของผู้ผลิตต่อลูกค้า ผู้บริโภค และสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)” และ อยู่ในจิตสานึกของผู้ปฏิบัติงานทุกคน ขณะเดียวกัน ก็ใส่ใจในการตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะ ของลูกค้าสายการบินต่างๆทั่วโลก รวมทั้ง พยายามพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน ด้านสุขลักษณะและความปลอดภัยอาหาร ให้ดียิ่งขึ้น อย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้การจัดการคุณภาพ สุขลักษณะ และความปลอดภัยอาหาร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายครัวการบินได้ประยุกต์ใช้ ระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากลเชิงบูรณาการ โดยนาระบบ GMP, HACCP, ISO 9001 มาใช้ในการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ สาหรับผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบบริการแก่ลูกค้า

การจัดการกระบวนการผลิต อยู่บนพื้นฐานของการจัดการเทคโนโลยีการผลิตอาหาร “Refrigerated Food” โดยควบคุมกระบวนการให้เป็น Cold Chain Production ตลอดทั้งห่วงโซ่กระบวนการผลิตอาหาร (Food Production Chain) หลีกเลี่ยงการนาอาหารมาอยู่ในช่วงอุณหภูมิเขตอันตราย (Danger Zone) เพื่อถนอมรักษาคุณภาพอาหารให้สดใหม่ ปลอดภัยต่อการบริโภค มีการนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมาใช้

เพื่อให้กระบวนการผลิตอาหารเป็นไปอย่างถูกสุขลักษณะ ฝ่ายฯได้ดาเนินมาตรการพื้นฐานด้านสุขลักษณะที่ดี หรือ GMP : Good Manufacturing Practices ซึ่งเป็น Prerequisite Program ของการจัดการความปลอดภัยอาหารตามระบบ HACCP โดยเน้น การจัดการที่ดีตลอดทั้งห่วงโซ่กระบวนการผลิตอาหาร (From Farm to Fork หรือ From Farm to Table) ตั้งแต่สุขลักษณะของกระบวนการผลิตวัตถุดิบ ณ แหล่งผลิต, สุขลักษณะของอาคารสถานที่ผลิต, การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม, สุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดีของพนักงาน การเก็บรักษา การขนส่งและให้บริการ เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพ


ในส่วนของการจัดการความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) ฝ่ายฯได้ดาเนินการตามระบบ HACCP – Hazard Analysis Critical Control Point โดยใช้แนวทางตามมาตรฐานสากล
ที่ลูกค้าสายการบินยอมรับ ได้แก่

  • มาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารสำหรับสายการบินทั่วโลก IFSA/AEA : World Food Safety Guidelines for Airline Catering, 3rd version, June 2010,
  • ระบบคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยด้านอาหาร CODEX Alimentarius Commission, Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) System และ Guidelines for its application. Annex to CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003
  • มาตรฐานด้านสุขลักษณะและความปลอดภัยอาหาร QSAI – Catering Quality Assurance Programme, Food Processing Safety Standards & Interpretation Guidelines


การควบคุมกระบวนการผลิตและความปลอดภัยอาหาร เป็นไปตาม HACCP Manual มีการวิเคราะห์ หาจุด CCP – Critical Control Point ในการควบคุมอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในอาหาร โดยเน้นการควบคุม ป้องกัน และเร่งแก้ไขหากพบปัญหา รวมทั้ง มีการทวนสอบคุณภาพ โดยการ Hygiene Audit และ การตรวจ วิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา ตามประเภทของอาหารและผลิตภัณฑ์ เพื่อให้การควบคุมคุณภาพและความ ปลอดภัยอาหาร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบการรับรอง และเลขทะเบียน

การตอบสนองและใส่ใจกับความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย ฝ่ายครัวการบินได้นาระบบ ISO 9001 มาใช้ในการจัดการเพื่อให้สามารถส่งมอบอาหารและบริการที่ลูกค้าพอใจ ตรงตามความต้องการ และ ประทับใจ แก่ลูกค้าสายการบิน

นอกจากนี้ ฝ่ายฯได้ปฏิบัติตามหลักการที่ถูกต้องของการผลิตอาหารฮาลาล ภายใต้คาแนะนาและ กากับดูแล ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในคุณภาพของอาหารฮาลาลที่ ให้บริการ

ฝ่ายครัวการบินได้รับการรับรอง ระบบการจัดการคุณภาพ คือ ISO 9001, HACCP, GMP รวมทั้ง ได้รับการรับรองระบบการจัดการอื่นๆ ได้แก่ Halal, Hal-Q, OHSAS 18001, ISO 14001 และมีนโยบายใน การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อความมั่นใจและประทับใจของ ลูกค้าที่รับบริการ


International Standards of RecognitionI FLY
Puff and Pie