ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมเป็นผู้ดำเนินการมาสเตอร์แฟรนไชส์ร้าน Puff & Pie

02 ต.ค. 2564
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมเป็นผู้ดำเนินการมาสเตอร์ แฟรนไชส์ร้าน Puff & Pie กำหนดระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี

ผู้มีสิทธิเสนอผลประโยชน์จะต้องเป็นนิติบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้

 1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายไทยก่อนวันยื่นซองไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 2. มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท มาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 1 ปี โดยมีสำนักงานอยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ต้องมีวัตถุประสงค์ประกอบการตรงกับความต้องการของบริษัทในการเข้าเสนอผลประโยชน์
 3. ต้องไม่เคยมีประวัติทิ้งงานหรือไม่เคยถูกบริษัทแจ้งบอกเลิกสัญญาเนื่องจากปฏิบัติผิดสัญญากับบริษัท
 4. ต้องไม่เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศเชิญชวนเข้าร่วมเสนอผลประโยชน์ คำว่า “ผู้เสนอผลประโยชน์มีผลประโยชน์ร่วมกัน” มีความหมายตามนิยามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 5. ต้องไม่เป็นนิติบุคคลที่อยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีล้มละลาย เว้นแต่ในคดีล้มละลายนั้นศาลมีคำสั่งเห็นชอบตามคำขอประนอมหนี้ หรือเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ
 6. คุณสมบัติเฉพาะของผู้เสนอผลประโยชน์ต้องมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการกิจการแฟรนไชส์ด้านธุรกิจอาหารหรือเครื่องดื่มจนประสบความสำเร็จโดยมีเอกสารแสดงสัญญาประสบการณ์ผลงานที่ผ่านมา มูลค่างานที่ผ่านมา เป็นต้น
 7. ต้องไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากบริษัท แล้วไม่มารับใบสั่งจ้าง หรือไม่เข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงกับบริษัท
 8. กรณีที่ยื่นเสนอบริการในนามกิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ (หมายถึง กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์) จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้ โดยสามารถนำผลงานของผู้ร่วมค้ารายหนึ่งรายใดมาใช้เป็นผลงานของกิจการร่วมค้าได้ ทั้งนี้จะต้องมีบริษัทที่มีคุณสมบัติตามข้อ 2 ร่วมด้วยอย่างน้อย 1 ราย
 9. สำหรับกิจการร่วมค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้ เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้ร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอผลประโยชน์ รวมทั้งสามารถใช้ผลงานของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมที่ยื่นข้อเสนอได้  ทั้งนี้ให้แสดงหลักฐานข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมค้าดังกล่าวมาพร้อมการยื่นเสนอบริการ
กำหนดชี้แจงรายละเอียดในวันที่ 15 เดือนตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมดอนเมือง ชั้น 3 ฝ่ายครัวการบิน ดอนเมือง หรือประชุมผ่านช่องทางออนไลน์
 • กำหนดยื่นซองเสนอผลประโยชน์พร้อมหลักประกันซอง ในวันที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. และ เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมดอนเมือง ชั้น 3 ฝ่ายครัวการบิน ดอนเมือง
 • กำหนดวันนำเสนอแผนงานในวันที่ 15-16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมดอนเมือง ชั้น 3 ฝ่ายครัวการบิน ดอนเมือง
 • กำหนดวันเปิดซองเสนอผลประโยชน์ในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมดอนเมือง ชั้น 3 ฝ่ายครัวการบิน ดอนเมือง
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารและแบบสำหรับการเสนอผลประโยชน์ ในราคาชุดละ 2,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยชำระเงินค่าเอกสารและแบบได้ที่ กลุ่มงานบัญชีการเงินและงบประมาณ ชั้น 3 ฝ่ายครัวการบิน ดอนเมือง และให้นำใบเสร็จรับเงินไปแสดงเพื่อรับเอกสารและแบบได้ที่ กลุ่มงานบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ ชั้น 3 ฝ่ายครัวการบิน ดอนเมือง ระหว่างวันที่ 7-14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00–16.00 น. ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าเอกสารและแบบ ให้แก่ผู้ขอซื้อแบบไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

อนึ่ง ผู้ที่ไม่มีชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ขอซื้อเอกสารเสนอผลประโยชน์จะไม่มีสิทธิในการยื่นซองเสนอผลประโยชน์

ข้อสงวนสิทธิ
 1. เมื่อผลการพิจารณาผลประโยชน์เป็นที่สิ้นสุดแล้ว บริษัทจะประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก โดยเปิดเผย ณ บอร์ดประกาศของฝ่ายจัดซื้อ อาคาร 3 ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ของบริษัท, บอร์ดประกาศข่าวสาร ชั้น 3 อาคารฝ่ายครัวการบินดอนเมือง, Website https://www.thaiairways.com, https://www.thaicatering.com ผู้เสนอผลประโยชน์รายใดที่ไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากบริษัทหากมีข้อสงสัยในกระบวนการพิจารณาของบริษัทขอให้ยื่นหนังสือถึงฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายครัวการบิน ดอนเมือง เพื่อตรวจสอบรับฟังคำชี้แจงได้ภายในเวลา 7 วัน นับแต่วันที่บริษัทประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก หากพ้นกำหนดเวลานี้แล้ว บริษัทจะไม่รับพิจารณา
 2. บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาผู้เสนอผลประโยชน์ที่เป็นผู้ทิ้งงานของบริษัทหรือของทางราชการและบริษัททรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดการให้สิทธิ โดยไม่จำเป็นต้องให้สิทธิกับผู้เสนอผลประโยชน์ดีที่สุดเสมอไป รวมทั้งจะพิจารณายกเลิกหรือตัดสิทธิในการให้สิทธินั้น หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการดำเนินการให้สิทธิดังกล่าว กระทำไปโดยไม่สุจริต หรือเป็นผู้เสนอผลประโยชน์ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีการสมยอมกันในการเสนอผลประโยชน์ หรือมีการขัดขวางการแข่งขันเสนอผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมหรือมีเหตุอื่นใดที่บริษัทพิจารณาเห็นว่าจำเป็นต้องยกเลิกการให้สิทธิ เพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของบริษัทเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอผลประโยชน์จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ และบริษัทจะลงโทษผู้เสนอผลประโยชน์ที่ไม่สุจริตดังกล่าวเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน
  ในกรณีที่ผู้เสนอผลประโยชน์สูงสุดเสนอผลประโยชน์สูงจนคาดหมายได้ว่า ไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการให้สิทธิจะให้ผู้เสนอผลประโยชน์นั้นชี้แจงแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อถือได้ว่าผู้เสนอผลประโยชน์สามารถดำเนินงานให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้บริษัทมีสิทธิที่จะไม่พิจารณาผู้เสนอผลประโยชน์รายนั้น
 3. บริษัทจะถือว่าผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากบริษัทที่ไม่เข้าทำสัญญา หรือข้อตกลงกับบริษัทเป็นผู้ทิ้งงาน
จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564     

(นายพัณณ์สกุณ  อมาตยกุล)             
 ประธานคณะกรรมการให้สิทธิ             
ผู้เข้าร่วมดำเนินการธุรกิจแฟรนไชส์ร้าน Puff & Pie

Back to the list

I FLY
Puff and Pie