การล้างภาชนะ

หน่วยล้างภาชนะอุปกรณ์


เครื่อง 3 Track


เครื่อง Casserole


เครื่องล้างแก้ว (Glass Washer)


เครื่อง Cart Washer


เครื่อง BulkwareI FLY
Puff and Pie