Press Releases

การบินไทยคว้ารางวัล GOLD PRIZE Best Long Haul / Middle Haul Caterer Award of 2013

25 Jul 2014

เมื่อเร็วๆนี้ เรืออากาศโท สุรพล อิศรางกูร ณ อยุธยา (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบรางวัล GOLD PRIZE Best Long Haul / Middle Haul Caterer Award of 2013 โดยมี โดย Mr. KOJI OKA (ที่ 4 จากซ้าย) Director, ANA Products and Services Strategy สายการบินออล นิปปอน แอร์เวย์ส (ANA) เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว เนื่องจากฝ่ายครัวการบินไทยมีความสามารถในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร รวมทั้งขบวนการผลิต และการส่งมอบอาหารขึ้นเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


Back to the list

I FLY
Puff and Pie